Ouderennet VUmc en partners

Ouderennet VUmc en partners heeft een duidelijk beeld van betere ouderenzorg: ouderen die zelf aan het stuur zitten in een zorgsector die een samenhangend aanbod realiseert. Het netwerk wil er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun leven. Het netwerk wil de zelfbeschikking van kwetsbare ouderen vergroten. En bevorderen dat zij zo zelfredzaam mogelijk blijven en hun functies zo lang mogelijk behouden.

Thema’s

Het netwerk heeft drie thema’s gekozen. Dat gebeurde op basis van signalen van ouderen, netwerkpartners en gegevens uit zorgonderzoek onder ouderen. Vanuit cliëntenpanels kunnen daar de komende tijd nog extra thema’s aan toegevoegd worden. Rond deze thema’s worden projecten opgezet en uitgevoerd.

 • Kwetsbaarheid
  Zorgverleners herkennen gezondheidsrisico’s en de behoefte aan zorg van kwetsbare ouderen vaak niet tijdig. De partners in het netwerk willen samen methoden ontwikkelen om dit te verbeteren.
 • Regierol
  De rol van ouderen zelf en hun omgeving in het eigen zorgproces is nu nog heel beperkt. Eigen of gewenste invulling is nauwelijks mogelijk. Veel ouderen vinden dan ook dat niet zij, maar de zorgorganisaties centraal staan. Ook ervaren ze betutteling. Het netwerk wil daar wat aan doen en de rol van patiënten vergroten. Om dat te bereiken verkennen en testen de organisaties in het netwerk diverse methoden voor meer zelfbeschikking.
 • Afstemming
  Er is nu onvoldoende afstemming tussen hulpverleners, vooral in situaties waarin de zorg wordt overgedragen naar andere instellingen of zorgverleners. Dat staat kwalitatief goede zorg (met continuïteit en samenhang) in de weg. Ouderennet streeft naar goede zorg gedurende het hele traject: van preventie en welzijn tot ziekenhuiszorg. Binnen deze zorg heeft de oudere zelf de regie en houdt één vaste zorgverlener het overzicht.

Bijzonderheden

Het netwerk maakt gebruik van een geriatrisch zorgmodel. Dat is een verbetermodel voor de zorg voor ouderen met complexe problematiek. Dit model geeft richting aan de samenstelling van het netwerk en de projecten. Onderdelen zijn bijvoorbeeld:

 • versterken van de regierol van de oudere
 • zorgen voor sturing en afstemming in het gehele zorgnetwerk
 • tijdig herkennen van kwetsbare ouderen en het in de gaten houden van hun welzijn en gezondheid
 • implementeren van kennis en succesvolle verbeteringen
 • regelmatig uitwisselen van kennis en ervaring tussen cliënten, zorgverleners, onderzoekers en opleiders om de netwerkzorg voortdurend te verbeteren
 • inzetten van ict om alle hierboven genoemde onderdelen mogelijk te maken

Inbreng ouderen

De inbreng van ouderen heeft een grote rol in het netwerk. Zo geven cliëntenpanels aan welke knelpunten zij ervaren en welke thema’s als eerste opgepakt moeten worden. En een klankbordgroep van ouderen en mantelzorgers beoordeelt de projectvoorstellen van het netwerk op relevantie en cliëntgerichtheid. Deze klankbordgroep heeft bovendien een doorslaggevende stem.

Partners

Het grootste deel van de zorg voor kwetsbare ouderen speelt zich af in de eerste lijn (rechtstreeks toegankelijke zorg). Daarom wordt het netwerk van daaruit opgebouwd. Het netwerk kent vooralsnog twee regio's, te weten: West-Friesland en Amsterdam (rondom VUmc)-Amstelveen. Het netwerk bestaan in totaal uit 55 partners. 

Projecten

Bekijk het overzicht van de goedgekeurde projecten

Meer informatie?

Dagelijks bestuur ouderennet VUmc en partners
Daniëlle Jansen en Henriette van der Horst
T 020 4448199
Website: www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-Aging/Ouderennet/